VENIX - BANA-Z bez nikotinu

Intenzivní chuť banánu. Stačí potáhnout. Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí banánu - Bana a bez nikotinu. Až 700 potahů a příjemnou chutí. Užijte si perfektní vaping s naši elektronickou cigaretou VeniX.

Vyprodáno
Kód: 216
169 CZK
Kategorie: 0% NICOTINE
VENIX - BANA-Z bez nikotinu
Novinka

VENIX - BANA-Z bez nikotinu

Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí banánu - Bana. 

Intenzivní chuť banánu.

  • Obsah nikotinu: 0 mg/ml
  • Kapacita baterie: 400 mAh
  • Hliníkové tělo
  • Potahů: 700x
  • Perfektní chuť banánu.
  • Kvalitní zpracování
  • Perfektní na cesty
  • Výkonná e-cigareta
  • Česká značka

Tip: K mání dalších příchutě

Pouze pro osoby starší 18 let.  

 

 

 

 

VENIX PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. 

Zdraví škodlivý při požití. Uchovejte mimo dosahu dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.  vypláchněte ústa. Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů. Obsahuje: 2-isopropyl-N,2,3-trimethyl butanamid, ethylmaltol, benzyl alkohol Složení: glycerol, 2-isopropyl-N,2, 3-trimethyl butanamid, ethylmaltol, benzyl alkohol, isoamyl-acetát, ethylacetat, vanilin Trvanlivost:  24 měsíců od data výroby.

 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi
v souladu s Nařízením EP a Rady
1272/2008 (CLP)

GHS07 Varování
Acute Tox. 4, H302

2.2 Prvky označení
výstražný symbol nebezpečnosti

signální slovo Varování
standartní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití.
pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P330 Vypláchněte ústa.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

2.3 Další nebezpečnost Obsahuje:

2-isopropyl-N,2,3-trimethyl butanamid
ethylmaltol
benzyl alkohol

Zpět do obchodu